Právo ve veřejné správě

Úvodní stránka Pro zájemceBakalářské studijní oboryPrávo ve veřejné správě

Právo ve veřejné správě

Všeobecné znalosti a dovednosti Všeobecné znalosti umožňují studentovi pochopit širší souvislosti  fungování státu a společnosti, to že nestačí mít pouze úzké specializované vědomosti či znalosti, ale že pro jejich správné využívání je třeba vždy znát širší souvislosti. V případě studijního oboru Právo ve veřejné správě se specializace nemůže obejít bez širších politických, ekonomických, kulturních i informačních znalostí. Proto je zapotřebí, aby se studenti seznámili se základy sociologie a politologie, s ekonomikou veřejného sektoru, se základy statistiky, informatiky, komunikační a prezentační dovednosti a též s fungováním orgánů Evropské unie. Součástí všeobecných znalostí a dovedností je pak schopnost využívat informační systémy a technologie, internet. K všeobecným znalostem pak patří i znalosti jednoho světového jazyka.

Všeobecné znalosti budou studenti získávat především v následujících předmětech: základy sociologie, politologie, informatiky, tvorba elektronické dokumentace, administrativní a prezentační systémy, ekonomika veřejného sektoru.

 

Odborné znalosti a dovednosti

Odborné znalosti zahrnují základní znalosti právní historie, včetně základů římského práva, základů teorie práva, znalosti základního právního pojmosloví, základy státovědy a ústavního práva, dobré znalosti obecního a krajského zřízení, základních zákonů ze správního práva, především zákona o správním řízení a zákonů majících vazby na činnost a rozhodování orgánů státní správy (katastrálních úřadů, pozemkových úřadů, úřadů práce) a samosprávy (činnost zastupitelstev, rad, komisí, obecních úřadů, městských úřadů a krajských úřadů). Studenti by měli ovládnout umění tyto předpisy nejen interpretovat, ale i aplikovat, neboť na katastrálních úřadech, katastrálních pracovištích, či pozemkových úřadech budou jako bakaláři také a především rozhodovat. Obdobně absolventi  oboru Právo ve veřejné správě, kteří budou pracovat v orgánech samosprávy, budou minimálně připravovat návrhy rozhodnutí pro zastupitelstva a další orgány samosprávy.

Pro takovouto práci, i když úzce specializovanou, musí ovládnout též základy dalších odvětví právního řádu ČR, především základy občanského, obchodního, finančního práva, práva ochrany životního prostředí a též základy práva pracovního, sociálního zabezpečení a práva pozemkového. Tyto odborné znalosti a dovednosti budou získávat především v předmětech, které tvoří jednotlivá právní odvětví právního řádu ČR. Nezbytné bude i zvládnutí základů práva EU.

Speciální znalosti a dovednosti

Tyto znalosti budou studenti získávat především prostřednictvím volitelných bloků, ale též v povinné praxi, ať již v administrativě samosprávných celků na obecních úřadech, městských úřadech či krajských úřadech, nebo v územních správních orgánech, jako jsou katastrální či pozemkové úřady, či úřady práce. Ve volitelných blocích by měli získat hlubší speciální znalosti o fungování systému územní správy a samosprávy, zejména o rozhodovacích činnostech územních správních orgánů, či orgánů samosprávy, i o dalších právních otázkách, které se v těchto orgánech řeší.

Potřebné speciální znalosti získají studenti zejména na přednáškách a cvičeních jako je ekonomika veřejného sektoru, rozhodovací činnost orgánů státní správy, rozhodovací činnost orgánů samosprávy, finanční hospodaření samosprávných celků, právní vztahy k nemovitostem, ochrana životního prostředí ve veřejné správě, její právní aspekty.

Praktické speciální znalosti a dovednosti získají studenti také během dvou měsíčních povinných praxí na vybraných pracovištích podle své specializace a organizaci těchto praxí bude věnována maximální pozornost vysoké školy.

 

Kvalifikační připravenost na požadavky praxe

Absolvent oboru Právo ve veřejné správě je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi, týkajících se základů práva včetně práva EU a disciplin s právem souvisejících, jako je informatika, ekonomika, sociologie a politologie. Dále je vybaven speciálními znalostmi z oblasti veřejné správy, státní správy a samosprávy, potřebných pro spolehlivý výkon zvoleného specialisty ve vybrané oblasti práva.

S kvalifikační připraveností a mírou profesní adaptability je nedílně spjata schopnost absolventa podílet se samostatně na řešení právní problematiky v oblasti veřejné správy ať již jako specialista – státní úředník ve státní správě, či v orgánech samosprávy. Jako specialista je schopen ve vybraném oboru interpretovat i aplikovat právní předpisy, zpracovávat konkrétní právní agendu, ať již ve vlastní rozhodovací činnosti úředníka – specialisty, či při přípravě právních otázek, o kterých budou rozhodovat samy orgány samosprávy.

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání

Z kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent je připraven působit jednak ve státní správě na řídící střední a nižší úrovni, v takových orgánech státní správy, jako jsou především katastrální úřady, pozemkové úřady a jiné orgány a instituce státní správy, kde budou rozhodovat otázky související s interpretací, ale též s aplikací právních předpisů především z oboru správního práva, jednak bude absolvent připraven na práci samostatného referenta – specialisty či konzultanta na krajských, městských, či obecních úřadech větších obcí, kde mnohdy v současné době chybí odborníci specialisté, kteří mohou zpracovávat nejrůznější právní věci, o nichž rozhodují orgány samosprávy.

Klíčové oblasti výuky:

  • Odborné znalosti zahrnují základní znalosti právní historie, včetně základů římského práva, základů teorie práva, znalosti základního právního pojmosloví, základy státovědy a ústavního práva, dobré znalosti obecního a krajského zřízení, základních zákonů ze správního práva, především zákona o správním řízení a zákonů majících vazby na činnost a rozhodování orgánů státní správy (katastrálních úřadů, pozemkových úřadů, úřadů práce) a samosprávy (činnost zastupitelstev, rad, komisí, obecních úřadů, městských úřadů a krajských úřadů).
  • Součástí výuky je i předmět trestní právo, který poskytne odpovídající poznatky nejen zájemcům o práci u Policie ČR nebo v přestupkových komisích.
  • Moderní a praktické zaměření oboru představuje i zařazení zvláštního předmětu věnovaného výuce problematiky zadávání veřejných zakázek.
  • Studenti se seznámí nejen se základy dalších odvětví právního řádu ČR, především základy občanského, obchodního, finančního práva, práva ochrany životního prostředí a též základy práva pracovního, sociálního zabezpečení a práva pozemkového, ale i se základy práva Evropských společenství.