Právo v podnikání

Úvodní stránka Pro zájemceBakalářské studijní oboryPrávo v podnikání

Právo v podnikání

Všeobecné znalosti a dovednosti umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších politických, ekonomických, kulturních a informačních souvislostí. Čím širší jsou všeobecné znalosti, tím lépe pochopí student smysl a význam oboru pro svou zvolenou specializaci. Proto je zapotřebí, aby se seznámil se základy sociologie, politologie, státovědy, ekonomickými systémy a jejich fungováním, tržní ekonomikou a základy informatiky. Součástí všeobecných znalostí a dovedností je i schopnost využívat informační systémy a technologie, využívání internetu v činnosti specialisty, základní znalosti komunikace a etiky. Ke všeobecným znalostem patří i dobré znalosti jednoho světového jazyka.

Základem moderního právního vzdělání jsou všeobecné základy společenských věd. Student se seznámí se základy sociologie, politologie, státovědy, ekonomickými systémy a jejich fungováním, tržní ekonomikou a základy informatiky.

Konkrétně všeobecné znalosti budou studenti získávat především v následujících předmětech: úvod do politologie, sociologie, základy informatiky, podniková ekonomika, finanční trhy, tvorba elektronické dokumentace, administrativní a prezentační systémy, získávání informací, etika v podnikání, marketing, právní etika, světový jazyk.

Dále díky specifickému zaměření ostatních oborů VŠMIE bude student schopen plně využívat informační systémy a technologie, internet v činnosti specialisty, základní znalosti komunikace a etiky. Ke všeobecným znalostem patří i dobré znalosti jednoho světového jazyka.

 

Odborné znalosti a dovednosti

Odborné znalosti zahrnují především znalosti základů teorie práva. Bez pochopení základního pojmosloví nelze porozumět právu. V odborných znalostech nemůže chybět znalost našeho ústavního systému, ani základní znalosti o právu Evropské unie. Také zvládnout základy římského práva. Především však musí student zvládnout, a to na dobré úrovni, právní předpisy s podnikatelskou činností související, tedy především znalosti základních obchodně právních předpisů, jakým je např. obchodní zákoník a další předpisy, včetně těch, které tvoří základy živnostenského práva. Student musí být schopen především tyto předpisy interpretovat, resp. musí ovládnout schopnost právní úpravu z těchto předpisů interpretovat, tedy ovládnout základní právní úpravu podnikání a to včetně podnikání v komunitárním právu Evropské unie. Měl by umět teoretické znalosti z těchto oblastí používat v praxi, jako je zakládání obchodních společností, právní jednání podnikatelů, uzavírání obchodních smluv a dalších smluv z podnikatelské činnosti, např. z oblasti bankovního práva. Protože právní řád ČR je propojeným systémem, měl by získat základní vědomosti o ostatních odvětvích právního řádu ČR.

Potřebné odborné znalosti a dovednosti budou studenti získávat především v následujících předmětech: Základy teorie práva, Základy ústavního, občanského, obchodního, finančního a bankovního, pracovního, správního práva, práva ochrany životního prostředí a práva Evropské unie.

Speciální znalosti a dovednosti studenta oboru Právo a podnikání

Tyto znalosti budou studenti získávat především prostřednictvím volitelných bloků a též v praxi během studia.

Studenti v oboru Právo v podnikání v rámci volitelných bloků by měli podle svého výběru možnost získat hlubší vědomosti – kromě obchodního práva – v bankovním právu, seznámit se s problematikou bankovnictví, vnitřních struktur a řízení bankovních ústavů a úlohu práva v něm a při rozhodovacích procesech. Právě tak ve volitelném bloku uplatňování autorského práva a průmyslových práv v rámci Evropské unie by mělo vést studenty k hlubšímu poznání a speciálním znalostem problematiky, s kterou se podnikatelé nutně potkávají. Získání takových znalostí by usnadnilo práci a orientaci podnikatelské činnosti při rozhodování celé řady případů souvisejících s právem Evropské unie. Nad rámcem všeobecných a odborných znalostí a dovedností je pak zařazen volitelný blok z oblasti pojišťovacího práva, kde by měla být věnována pozornost především získání orientace v problematice pojišťovnictví v oblasti zdravotnictví.

Do tohoto bloku budou patřit cvičení z oborů obchodního a živnostenského práva, práva finančního či bankovního, z hlediska praktické potřeby absolventa, především ke zvládnutí jednotlivých typů smluv, jako jsou obchodní kupní smlouva, smlouva o dílo, mandátní smlouva, bankovní smlouvy, smlouvy o cenných papírech, dále praktické otázky vzniku a zániku společností. Tyto znalosti a dovednosti by měl student získat i během dvou povinných měsíčních praxí během studia podle volby své specializace.


Kvalifikační připravenost na požadavky praxe

Absolvent oboru Právo v podnikání je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi týkajících se základů práva včetně práva EU a disciplin s právem souvisejících, jako je informatika a ekonomika. Dále je vybaven speciálními znalostmi ve vybraných předmětech práva z oblasti podnikání, potřebných pro spolehlivý výkon zvoleného povolání specialisty ve vybrané oblasti práva.

S kvalifikační připraveností a mírou profesní adaptability je nedílně spjata schopnost absolventa podílet se samostatně na řešení právní problematiky v podnikatelské oblasti. Jako specialista je schopen ve vybrané sféře interpretovat i aplikovat právní předpisy, zpracovávat konkrétní právní agendu související se založením a fungováním obchodních společností a jiných institucí z oblasti podnikání, smluvní agendu, právní otázky věcí pro rozhodování statutárních orgánů.

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání

Z kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent je připraven působit na řídící střední a nižší úrovni, ve funkci samostatného referenta, jako pracovník – specialista, konzultant či asistent statutárních orgánů v obchodních společnostech, bankovních ústavech, společností působících ve výrobní i nevýrobní sféře, ve službách jako jsou hotely, cestovní kanceláře či realitní kanceláře apod.

V těchto profesích či institucích by měli absolventi řešit především obchodněprávní, ale i občanskoprávní, finančněprávní a pracovněprávní otázky, které se týkají podnikatelské oblasti a to především v soukromém sektoru, včetně zaměření se v některých případech, jako jsou obchodní společnosti, na problematiku pro potřeby podnikatelské sféry dosud, mírně řečeno, opomíjenou, tj. otázky autorského práva a práv průmyslových.

Klíčové oblasti výuky oboru Právo v podnikání: