Manažerská ekonomika

Úvodní stránka Pro zájemceBakalářské studijní oboryManažerská ekonomika

Manažerská ekonomika

Absolvent studijního oboru Manažerská ekonomika je připravován k uplatnění zejména v podnikové praxi do pozic vysokoškolsky vzdělaných odborníků od úrovně řadového pracovníka až po střední stupeň podnikového managementu. Obdobně se může uplatnit i ve veřejné správě. Může působit i v poradenských a konzultačních firmách.

 

Všeobecná příprava studenta manažerské ekonomiky

Umožňuje studentovi, aby pochopil principy fungování podniku v tržní ekonomice. Proto se kromě obecných ekonomických otázek výuka zaměřuje na základní problematiku právních vztahů a nástrojů umožňujících aplikaci získaných teoretických postupů při řešení praktických problémů.  Ke všeobecné přípravě patří i prohloubení znalostí z nejméně  jednoho světového jazyka.

 

Odborná příprava studenta manažerské ekonomiky

Oborná příprava se opírá o poznatky ze všech rozhodujících činností podniku (výrobní, odbytové, inovační, investiční, nákupní a kontrolní), aby absolventi byli schopni zvládat základní procesy managementu, finančního řízení a plánování, finanční analýzy, investičního rozhodování, personálního řízení, řízení jakosti a podobně. Budou zvládat takové úkoly v podmínkách individuálního podnikatele a v podnikovém prostředí jako je založení podniku včetně sestavení zakladatelského plánu, zjišťování jeho efektivnosti, jednání s bankami o poskytnutí úvěru, stanovení ceny apod. Úspěšné zvládnutí těchto požadavků bude umožněno dobrou znalostí informačních technik, předpokladů pro jejich používání, metod zjišťování informací, zásad a konkrétních metod využití informačních technik v podnikání.

Speciální znalosti a dovednosti (specializace)

Studenti budou získávat prostřednictvím volby specializace. Ve druhém ročníku si studenti oboru Manažerská ekonomika volí specializaci (skladbu předmětů). Samozřejmě je možné si zapsat předmět z jiné specializace, ale klíčovými předměty se obě zaměření liší (jde hlavně o náplň státních závěrečných zkoušek). Tyto specializace jsou nyní celkem tři:

 

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

Absolvent je připraven na průběžnou inovaci svých odborných znalostí a je schopen pružně se přizpůsobovat měnícím se podmínkám cestou fundovaných znalostí informačních technik, způsobů jejich využívání, metod zjišťování informací, zásad a konkrétních metod provozování e bankovnictví a e-businessu.

Absolvent oboru Manažerská ekonomika je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi se zřetelem k národním podmínkám a prostředí EU. Může tak působit na nižších odborných pozicích a po získání odpovídající praxe  i na středních řídících stupních především v oblastech managementu, marketingu, finančního řízení, rozborové činnosti, controllingu, účetnictví, e commerce, sociálních služeb, sociálního poradenství atd.

Klíčové oblasti výuky oboru Manažerská ekonomika:

Skladbu předmětů a jejich časový plán si může student individuálně přizpůsobit svým potřebám, odbornému profilu i časovým možnostem a to jednak výběrem volitelných bloků, cizího jazyka a zaměřením bakalářské práce a odborné praxe, ale také využitím pravidel kreditního systému pro časové rozložení výuky.