Aplikovaná informatika

Úvodní stránka Pro zájemceBakalářské studijní oboryAplikovaná informatika

Aplikovaná informatika

Všeobecné znalosti absolventovi umožňují, aby pochopil podstatu způsobu vývoje informačních systémů a využívání informačních a komunikačních technologií v rozhodovacích procesech či ekonomických analýzách. Ke všeobecným znalostem patří také prohloubení znalostí u nejméně jednoho světového jazyka a soft-skills schopností.

 

Odborné znalosti a dovednosti studenta aplikované informatiky

Absolvent získá dobré ekonomické, technické, obchodní, legislativní a organizační znalosti, schopnost podílet se na formulaci strategie a vize v oblasti projekce a konstrukce informačních systémů. Absolvent má dále dobré analytické schopnosti a znalosti metodik vývoje software, metodiky RUP, technik a nástrojů pro pokrytí hlavních disciplín metodik vývoje software. Jedná se zejména o disciplíny návrhu, implementace, testování a nasazení informačních systémů. Absolvent je schopen vidět problémy v širším kontextu v hospodářském a mezinárodním prostředí. Primárně je zaměřen a má všechny odborné znalosti v oblasti návrhu softwarové architektury enterprise informačních systémů, návrhu implementačních řešení a algoritmů. Absolvent dokáže programovat v technologiích Java či MS .NET včetně efektivního používání vývojových či jiných nástrojů určených pro danou technologii a jednotlivé disciplíny projekce a konstrukce. Je schopen navrhovat, dokumentovat a efektivně spravovat datové základny včetně databázových systémů. Jako řídící pracovník má dobré předpoklady pro řízení pracovních týmů a má dobré komunikační schopnosti. Získané dovednosti a vědomosti, schopnost citu pro trh, předvídání změn v poptávce a nabídce, ale také v moderních technologických trendech a schopnost prezentovat vlastní řešení či společnost umožňují velmi dobrou komunikaci s obchodními či technologickými partnery.

Speciální znalosti a dovednosti

Absolventi budou tyto znalosti a dovednosti získávat především prostřednictvím volitelných bloků případně volitelných předmětů. Volbou výběrových bloků si studenti v rámci tohoto oboru vybírají svoji specializaci v oblasti Informačních technologií:

Volitelný blok Hardware umožňuje získání speciálních znalostí v oblasti elektronických systémů. V návaznosti na to pak student získá znalosti hardwarových zařízení, a to jak vlastních výpočetních systémů, tak i jejich periferních zařízení. Současně student získá znalosti v oblasti ochrany a bezpečnosti dat spočívající mimojiné v přehledu o antivirové ochraně ICT prostředků, metodách a způsobech kódování dat, kryptografie a další.

Volitelný blok ICT infrastruktura má umožnit získat speciální znalosti v oblasti analýzy provozních parametrů sítě, udržování technického vybavení a komunikačních cest. Student aktivně dokáže používat a administrovat nejužívanější operační systémy jakými jsou síťové operační systémy společnosti Microsoft či Linux. Po absolvování tohoto volitelného bloku student bude připraven na absolvování Cisco certifikace, případně další firemní certifikace MCP apod.

Blok Vývoj a administrace databází umožňuje studentovi získat znalosti v oblasti administrace, konfigurace či ladění databázových systémů Microsoft SQL Server a Oracle. Současně vedle těchto znalostí student získá přehled o typech či druzích hardwarových komponent, typech serverů či dalších prvků používaných při enterprise řešení informačních systémů.

 

V oblasti Managementu ICT jsou nabízeny bloky:

 

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

Absolvent oboru Aplikovaná informatika je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi v základních oblastech projekce a konstrukce informačních systémů či administrace ICT prostředí firmy. Absolvent nalezne uplatnění jako implementační specialista, konzultant, softwarový architekt, programátor, správce sítě, databázový administrátor, ředitel projektu, analytik, business architekt, vedoucí týmu či systémový integrátor.

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání z oboru Aplikovaná informatika:

Absolvent oboru Aplikovaná informatika je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi pro působení na pozicích jako implementační specialista, konzultant, softwarový architekt, programátor, správce sítě, databázový administrátor, ředitel projektu, analytik, business architekt, vedoucí týmu či systémový integrátor v informatických společnostech, IT odděleních bank, pojišťoven, velkých obchodních řetězců a obdobných firem.

Klíčové oblasti výuky aplikované informatiky

Volba specializace ve druhém ročníku pro obor Aplikovaná informatika

Ve druhém ročníku si studenti oboru Aplikovaná informatika volí specializaci (skladbu předmětů). Samozřejmě je možné si zapsat předmět z jiné specializace, ale klíčovými předměty se obě zaměření liší (jde hlavně o náplň státních závěrečných zkoušek). Tyto specializace jsou nyní celkem dvě.

Management ICT

Zaměření vhodné pro ty, co se chtějí věnovat informatice, ale spíše na manažerské úrovni. Studenti zde mají pouze základy programování, aby věděli, co programatorská práce obnáší, ale jinak je skladba předmětů zaměřena na řízení projektů a návrh informačních systémů. Vhodné pro ty, kteří chtějí studovat informatiku, ale nechtějí programovat.

Informační technologie

Zaměřeno na programování a správu. Je zde povinný blok programování a navíc počítačové sítě a volitelné bloky se zaměřením na správu sítí, hardware nebo databázovou problematiku. Určeno pro ty, kteří se chtějí živit programováním nebo správou sítí či databázových systémů.

Skladbu předmětů a jejich časový plán si může student individuálně přizpůsobit svým potřebám, odbornému profilu i časovým možnostem a to jednak výběrem volitelných bloků, cizího jazyka a zaměřením bakalářské práce a odborné praxe, ale také využitím pravidel kreditního systému pro časové rozložení výuky.