Dálkové studium na vysoké škole Praha

Úvodní stránka Pro zájemceDálkové studium na vysoké škole Praha

Kombinované (Dálkové) studium

Dálkové studium probíhá jednou měsíčně vždy v pátek a sobotu (ve stanovených termínech), kde je účast studenta na výuce nepovinná.

V kombinované formě lze studovat tento program a tyto obory:

Studijní program: Ekonomika a management (B6208)

Studijní program: Právní specializace (B6804)

U dálkového studijního programu jsou shodné podmínky pro přijetí studentů ke studiu, cíle realizace programu, způsob ukončování jednotlivých předmětů, stejný obsah souborných i státních bakalářských zkoušek, stejně tak standardní délka studia v počtu tří let jako u prezenční formy studia. Zkouškové termíny jsou pro obě formy studia totožné.

 

Organizace dálkového studia

Časový plán je pro prezenční i dálkové studium shodný. Rozdílný je však počet kontaktních hodin, které student studuje distanční formou. U každého předmětu, který student studuje distanční formou, se předpokládá, že student je v kontaktu s učitelem:

Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:

Rok 1. 2. 3. Celkem
Období výuky 26 26 20 72
Období seminářů* 2,5 2,5 2,5 7,5
Období zkoušek 13 13 13 39
Odborná praxe 0 0 6 6
Období prázdnin 12 12 12 36

* Období seminářů - v průběhu semestru se budou konat 4 tutoriály

Obsah  tutoriálů

Náplň tutoriálů v každém semestru dálkového studia odpovídá vzorovému studijnímu plánu.
Na prvním tutoriálu v každém semestru  je student seznámen s obsahem předmětů, které si pro daný semestr zapsal a s metodikou jejich studia. Současně obdrží základní materiály ke studiu a úlohy, které bude mít povinnost v průběhu semestru vypracovat.

Druhý, případně třetí tutoriál, je věnován základním problémům, s nimiž se studenti při studiu setkávají, vyhodnocení dosud zpracovaných materiálů studenty a zodpovězení dotazů.
Závěrečný tutoriál je věnován výkladu složitějších problémů z daného předmětu a hodnocení vypracovaných materiálů. Závěrečné testy, ústní kontrola a zkoušky se u předmětů studovaných distanční formou provádějí v termínech, které jsou společné pro studenty prezenční i kombinované formy.

Komunikace studentů se školou při dálkovém studiu

Student zasílá učiteli  buď v písemné podobě nebo elektronicky požadované materiály,  které učitel kontroluje, hodnotí a vrací zpět studentům. Podrobnosti komunikace s učiteli jsou součástí podrobné dokumentace k jednotlivým předmětům.
Při distančním studiu konkrétních předmětů předpokládáme tyto způsoby  komunikace mezi studenty a učiteli:

Student na základě zadání (je k dispozici buď na osobních stránkách vyučujícího ve Školním informačním systému - ŠISu  nebo jsou zadané úlohy uloženy v ŠISu) zpracuje úlohy, které  jsou u každého předmětu koncentrovány do několika dávek (obvykle 3 až 4 dávky). Dávku zpracovaných úloh student  vypracuje a ukládá do ŠISu. Učitel úlohy hodnotí v elektronické podobě a hodnocení uloží do ŠISu. Jsou-li zadané úlohy správně zpracovány, je dávka uznána. Jsou-li některé úlohy zpracovány nesprávně, student je povinen provést jejich opravu a uložit ji opět do ŠISu. Postup se opakuje do té doby, až učitel bude všechny úlohy považovat za správně zpracované.

Další možností komunikace studentů s učiteli je postup, kdy student zpracuje individuálně zadané úlohy a přinese si je s sebou na příslušné soustředění. Na soustředění učitel vyloží správné řešení úloh a student má možnost porovnat svůj postup a výsledky svého řešení se správným řešením. Konečnou verzi dávek vypracuje až po konzultacích, posílá je učiteli způsobem, který je popsán v předchozím odstavci.

Dávky slouží především studentům k vlastnímu sebehodnocení, tj. student má možnost ověřit si, do jaké míry zvládl požadovaný materiál. K vlastnímu hodnocení studenta slouží písemné zápočtové testy a ústní zkoušení, které jsou společné pro studenty prezenční i kombinované formy. 
Základní komunikace studentů se školou a školy se studenty probíhá prostřednictvím internetu. Na webových stránkách školy má student možnost získat informace o:

Důležité informace a aktuální zprávy budou studentům hromadně zasílány prostřednictvím e-mailu.