Disciplinární řád

Úvodní stránka O školeVnitřní předpisyDisciplinární řád

Disciplinární řád

Disciplinární řád

pro studenty Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Článek 1

Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. (dále jen „disciplinární řád“) upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů,  (dále jen „zákon“), postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů a ukládání sankcí na Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s (dále jen „VŠMIEP“).

 

Článek 2

Disciplinární přestupek je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem, statutem VŠMIEP nebo za zaviněné porušení občanských povinností. Porušením občanských povinností se pro účely tohoto disciplinárního řádu rozumí jednání, které je v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy a kterým bylo poškozeno dobré jméno VŠMIEP.

 

Článek 3

(1)     Za disciplinární přestupek může být uložena některá z následujících sankcí:

        a)      napomenutí

        b)      podmíněné vyloučení ze studia

        c)      vyloučení ze studia

(2)     Napomenutí se sděluje pouze studentovi.

(3)     Podmíněné vyloučení ze studia se po oznámení studentovi zveřejní na VŠMIEP způsobem stanoveným v rozhodnutí tak, aby se o uložené sankci mohla dozvědět celá akademická obec, a to po dobu, která je uvedena v rozhodnutí, a která nesmí být kratší než dva a delší než čtyři měsíce. V rozhodnutí se určí doba, po kterou podmíněné vyloučení platí a podmínky osvědčení. Tato doba nesmí být kratší než šest měsíců a delší než dva roky.

(4)     Za zvlášť závažné porušení povinností může být student vyloučen ze studia. V době, po kterou platí podmíněné vyloučení ze studia, se za závažné považuje každý další disciplinární přestupek.

(5)     Sankcí za podvodné jednání, na jehož základě byl student přijat ke studiu, je v souladu s 67 zákona  pouze vyloučení ze studia.

 

Článek 4

(1)     Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, k dosavadnímu chování studenta, který disciplinární přestupek spáchal a k projevené snaze o nápravu jeho následků.

(2)     Od uložení sankce je možné upustit, pokud ze samotného projednání disciplinárního přestupku je zřejmé, že povede k nápravě.

 

Článek 5

(1)     O uložené sankci rozhoduje rektor na návrh disciplinární komise, kterou jmenuje z členů akademické obce VŠMIEP.

(2)     Rektor nesmí uložit přísnější sankci, než jakou navrhla disciplinární komise.

 

Článek 6

(1)     Podnět pro zahájení disciplinárního řízení může podat rektorovi každý člen akademické obce. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh rektora.

(2)     Návrh musí obsahovat:

        a)      popis skutku

        b)      zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek

        c)      navrhované důkazy.

(3)     Pokud  návrh neobsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2, vrátí jej disciplinární komise k doplnění.

(4)     Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem. Doručení návrhu se řídí článkem 15 tohoto řádu.

 

Článek 7

(1)     O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta.

(2)     K ústnímu jednání musí být student písemně pozván. Pozvání k ústnímu jednání musí obsahovat návrh, den, hodinu a místo, kde bude jednání probíhat.

(3)     Doručení pozvání se řídí článkem 15 tohoto řádu.

(4)     V nepřítomnosti studenta může být disciplinární přestupek projednáván, pokud se student k jednání bez omluvy nedostaví, ačkoliv byl k němu řádně pozván.

(5)     Obviněný může písemně zmocnit advokáta nebo kteréhokoliv člena akademické obce VŠMIEP, aby ho v disciplinárním řízení před disciplinární komisí obhajoval.

 

Článek 8

(1)     Při jednání je disciplinární komise povinna zjistit zejména skutkový stav, charakter jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, okolnosti, za nichž k němu došlo, způsobené následky a zda čin spáchal student.

(2)     Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci.

 

Článek 9

(1)     Zasedání disciplinární komise jsou neveřejná.

(2)     Na pozvání předsedy disciplinární komise se mohou jednání zúčastnit svědci a zástupce studenta.

(3)     Z jednání disciplinární komise pořizuje určený člen písemný zápis, který po autorizaci předsedou disciplinární komise, musí být předán rektorovi spolu s návrhem na rozhodnutí nejpozději do pěti dnů po skončení jednání.

 

Článek 10

(1)     Členové a náhradníci jsou povinni zúčastnit se zasedání disciplinární komise, na něž byli pozváni. Je-li známo, že některý člen disciplinární komise se na její jednání nedostaví, pozve předsedající příslušného náhradníka. Náhradník má při zasedání, k němuž byl pozván, práva a povinnosti člena disciplinární komise.

(2)     Disciplinární komise je způsobilá se usnášet, je-li jednání přítomna alespoň polovina jejích členů. Zasedání disciplinární komise řídí předseda nebo jím určený člen - akademický pracovník VŠMIEP.

(3)     Jednání disciplinární komise se nemůže účastnit ten její člen, u něhož lze mít s ohledem k projednávané věci nebo osobě studenta, který je podezřelý ze spáchání disciplinárního přestupku, osobě která jej zastupuje nebo jiným okolnostem, pochybnosti o jeho nepodjatosti. O vyloučení člena disciplinární komise pro podjatost rozhoduje rektor.

(4)     Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Článek 11

Disciplinární řízení se zastaví, pokud:

         a)      vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek

         b)      se nepodaří prokázat, že disciplinární přestupek student spáchal

         c)      osoba podezřelá ze spáchání disciplinárního přestupku přestala  být studentem.

 

Článek 12

(1)    Rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí být vydáno do 30 dnů ode dne zahájení disciplinárního řízení. Rozhodnutí se  vyhotovuje písemně a obsahuje  odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.

(2)     Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí podle odstavce 1 doručeno, požádat o přezkoumání rozhodnutí; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Žádost se podává rektorovi.  Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřním předpisem VŠMIEP. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku zruší i v případě, že dodatečně vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení.

(3)     Orgány VŠMIEP přijmou v návaznosti na rozhodnutí v případě potřeby taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.

 

Článek 13

(1)    Po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia, rozhodne rektor, zda se student osvědčil.  Nerozhodne-li, má se za to, že student podmínky splnil.

(2)    Jestliže ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia byla studentovi pravomocným rozhodnutím udělena další sankce, může rektor rozhodnout, že se student neosvědčil.  

 

Článek 14

(1)    Rozhodnutí o  disciplinárním přestupku se vyznačuje do dokumentace studenta vedené VŠMIEP.

(2)    Z dokumentace studenta vedené VŠMIEP se rozhodnutí o disciplinárním přestupku vyřazuje:

        a)     u napomenutí po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci

        b)     u podmíněného vyloučení po uplynutí stanovené doby, nejméně však po uplynutí 24 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.  

 

Článek 15

Rozhodnutí a další písemnosti (dále jen „písemnost“) vydané v disciplinárním řízení se doručují  studentovi  do vlastních rukou a to poštou na adresu, která je uvedena v osobním spise studenta. Písemnosti mohou být také studentovi předány osobně osobou pověřenou VŠMIEP. Odepře-li student písemnost převzít, má se za to, že byla doručena dnem odepření převzetí. Jestliže se nepodaří písemnost doručit prostřednictvím pošty do 30 dnů od zahájení disciplinárního řízení, vyvěsí se písemnost na úřední desce VŠMIEP; den vyvěšení písemnosti je dnem jejího doručení. Studentovi, jehož pobyt není znám, se doručuje vyvěšením na úřední desce VŠMIEP.

 

Článek 16

Na disciplinární řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

 

Článek 17

Tento řád nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.